Paginanaam

De geschiedenis van het roeien in Sneek en de Roei-en Kano vereniging                                                                De Geeuw


Over het organiseren van Roeiwedstrijden in Sneek wordt al in 1850 gesproken.

Zie onderstaande krantenberichten.

geschiedenis

Ook in 1884 werden er weer roeiwedstrijden in Sneek gehouden

geschiedenis-2

Na de oprichting van Wetterwille in Leeuwarden in 1919 wilde de bond ook ion 1920 een
kennismakingsroeidag organiseren op het Sneekermeer en verzocht verschillende roeiverenigingen o.a. uit Groningen daaraan mee te werken.
6 augustus 1920 was de bedoeling maar e.e.a. ging niet door vanwege te geringe belangstelling van de roeiverenigingen en het feit dat Burgemeester de Hoop dit evenement vanwege de zondag verbood.
Eerst in de jaren 80 van de 20e eeuw werden er weer initiatieven genomen.
In 1984 werden er door een aantal oud-roeiers uit IJlst en Sneek tegelijkertijd initiatieven ontwikkeld om tot oprichting van een roeiclub te komen. Gelukkig vond men elkaar en men richtte maart 1985 een brief naar de gemeente Sneek met de vraag om de landtong en de dode arm van de Geeuw te kunnen gebruiken voor het oprichten van een gebouw voor een roeiclub .
Tevens werd er gevraagd naar de mogelijkheid van subsidie.
Het stuk landtong paste niet in de visie van de gemeente maar men bood een stuk grond aan bij het oude “Balkengat “ van houthandel ter Horst dat voor 40 % bebouwd mocht worden.
( De huidige locatie )
14 mei 1985 organiseerden de initiatiefnemers een voorlichtingsavond en op 1 juni een demonstratiedag waar 50 geïnteresseerden geteld werden. Gezien de belangstelling werd direct besloten een oprichtingsvergadering te houden op 25 Juni 1985. Daar waren van de 
huidige leden aanwezig: Anne Kootje, Bernard Vossenberg, Hans Guichard, Cees Dros, Rob Bakker en Frans Middelhoff die f 15, -- introductiegeld betaalden. Staande de vergadering werd door de fam. Hermsen hun singlewherry de "van Hasselt" in bruikleen ter beschikking gesteld en enkele jaren later geschonken..
Op 23 september 1985 werden de statuten gepasseerd en bij de Kv.Koophandel gedeponeerd..
Het eerste bestuur bestond uit : A.Opbroekvoorz, A.Hermsen-Boogaerdt secr. H.Guichardpenningm, B.Vossenbergcomm.materiaal en D.Diepenvceen en A Kootje comm.Gebouw.
In 1986 werd de eerste contributie geïnd ad f 170,-- Op de ledenlijst van 1986 treffen wij naast bovengenoemden van de huidige leden ook aan : Wim Schmeits en Tom en Jaqueline Groenendijk.
Er werd gestart in een schiphuis in IJlst waarin 2 wherry,s en 1 skiff plaats konden vinden.
Instructie werd direct opgepakt.
De eerste boten waren de singlewherry van Hasselt, de tub Roerdomp, de skiffs Aalscholver en Reiger, de Marie Louise en een maasgiek de Bruinvisch, naast enkele schenkingen gefinancierd door een der leden. Voor het vlot werden 2 remmingswerken van de sluis van Terhorne van Prov.Waterstaat bemachtigd. Nog altijd de basis van ons vernieuwde vlot.
Vrij snel kwam nu het terrein bij de houthandel ter beschikking en er werd 1 zeecontainer gekocht en geplaatst , later gevolgd door een tweede.
Aangezien niet alle boten direct vaarklaar waren werd er op verschillende plaatsen in de stad s,winters geschuurd en gelakt. Oct. 1986 werden de Han Cox en de Oudvaart van het Spaarne gekocht en werd de Manger geschonken. Door Tom Opbroek was inmiddels ook een botenwagen z.g. Geeuwmobiel gemaakt. Dat jaar werd ook de caravan van het oudste lid in jaren, Anneke Ubbink gestald als clubhuis.
Door baldadigheid moest deze al snel door een schaftwagen van de plantsoendienst vervangen worden. Februari 1987 ( 36 leden en 5 donateurs) wordt met een boot op de
Geeuwmobiel als praalwagen, deelgenomen aan de carnavalsoptocht in Sneek om de club te promoten. Een groot succes.
Dat krijgt datzelfde jaar een vervolg in de Gezondheidsweek waar de club roeidemonstraties geeft in de Kolk bij de Waterpoort en tevens een Open Dag houdt. Resultaat : in Aug. 47 leden en 5 donateurs.
In 1988 wordt voor het eerst aan een regiowedstrijd bij Wetterwille deelgenomen met een skiff en een jeugdvier. Dat jaar ook de eerste 11-stedentocht van de Geeuw. En er wordt door Bernard Vossenberg deelgenomen aan een zeilwherrywedstrijd in Nederhorst Den
Berg.
In 1988 werd de afd. kanovaren toegevoegd aan de vereniging om het ledental te vergroten en wordt er een vragenlijst aan de leden gezonden over “het nu en de toekomst “.
Tweederde van de leden reageert en B.Vossenberg produceert een rapport van 14 kantjes waarop het toekomstig beleid gebaseerd wordt.

Inspraak van de leden is dus al een oude traditie in de vereniging. De botenopslag in de zeecontainers was echter door de grote warmte binnenin een crime doordat de houten boten veelal opensprongen Veel reparatiewerk was dan voor niets.
Hoewel men eerst nog dacht aan een overkapping van de containers waarbij in de tussenruimte een kantine kon komen, werd het al gauw duidelijk dat als de vereniging levensvatbaar wilde zijn er een echte botenloods met kantine moest komen. Gezien het kleine aantal leden werd aan de mogelijkheid van realisatie getwijfeld Door de bond was
echter aangegeven dat Sneek een potentie van tenminste 100 leden had. Na 2 voorzitterswisselingen in korte tijd neemt Hans Guichard in 1989 het roer over van de vereniging die dan 50 leden telt en 17 boten in bezit of bruikleen heeft . Er wordt direct een bouwcommissie benoemd.. Die winter wordt er door de leden in de verlaten wasserij van Sinnema onder koude omstandigheden veel gerepareerd en geschuurd.
Vanaf de start van de Geeuw heeft het bestuur via een clubblad met de leden gecommuniceerd. De eerste nummers in A-4 formaat maar vanaf nummer 9 in Aug. 1988 in kwarto of A-5 tot aan de dag van vandaag. De eerste nummers werden door het bestuur
verzorgd maar met ingang van no 12 d.d. juni 1989 is Tom Groenendijk de eerste hoofdredacteur Hij schrijft: .” De belangrijkste taak van de nieuwe redactie is een clubblad te verzorgen dat niet drukt op de begroting van de vereniging. Intussen houden wij U op de
hoogte van het wel en wee “ Aan de vraag van de KWS om mee te doen aan de opening van de Sneekweek kan niet voldaan worden door de late aanvraag maar de club hoopt in 1990
acte de presènce te kunnen geven. Dit moet nog steeds gebeuren ! Dit jaar wordt ook de eerste snerttocht georganiseerden Rob Bakker start die winter een Outdoortraining Voorjaar 1990 kunnen de leden eindelijk het door de roeibond goedgekeurde clubshirt
bestellen ad fl 45,-- .
Het eerste lustrum wordt aangekondigd met een weekend op 16 en 17 juni bij het Tjeukemeer maar het is de vraag of dit doorgegaan is aangezien er geen verslag in de clubkrant staat De waldienst kent zo zijn problemen. Ina Panneman stimuleert het regioroeien en Willem van de Molen laat zijn instructiefilms in de keetwagen zien. Wij doen
ook mee aan Sail90 in Amsterdam Cecile Vlaarkamp doet een oproep om met een ploegje recreatief te kunnen gaan roeien. De bouwcommissie komt met een voorstel voor nieuwbouw waarbij de financiering gedekt kan worden door een derde van de leden,, een
derde subsidie van de gemeente en voor een derde een door de gemeente gegarandeerde renteloze lening. Het deel van de leden dient door zelfwerkzaamheid, schenkingen en obligaties opgebracht te worden. Met 1 stemonthouding gaan de aanwezige leden akkoord.
In 1991 echter kan de gemeente de renteloze lening niet verschaffen maar de plannen worden wel doorgezet en de bouw start.
Doordat Wim Schmeits (secretaris) de bouwcoördinatie op zich neemt en een aantal leden veel werkzaamheden verrichten vallen te totale kosten mee en worden ook de kantine en de sanitaire units gerealiseerd. Om in de tussentijd het hitteprobleem van de containers op te 
lossen wordt voorgesteld er graszoden op te leggen. Gevraagd aan de leden 2 x 25 m2. Is er niet van gekomen.
16 Mei 1992 vindt de officiële opening plaats door burgemeester van Haersma Buma in een wherry die nog aan koningin Wilhelmina had toebehoord. In dat jaar stelt het Old Burgerweeshuis van Sneek ons ook in de gelegenheid om nog 6 boten te kopen. Een twaalftal leden koopt de acht Orpheus en de bond stelt de wherry de Geeuw via een
huurkoopregeling ter beschikking met de verplichting deze aan leden van de bond ook te verhuren..
Daarnaast wordt in die jaren een kanopslag gebouwd voor de deelnemers aan Samen Onderweg die nog steeds donderdagavond varen.
Het tweede lustrum in 1995 kon dus echt gevierd worden door een bloeiende vereniging.
Na de nieuwbouw groeit de vereniging gestaag De toercommissie is heel actief met een keur aan toertochten en de instructiecommissie heeft een heel zware taak aan de grote toestroom van nieuwe leden die nog nooit geroeid hebben. In de kleine gezellige kantine bloeit het verenigingsleven. De ledenvergaderingen vinden plaat in café Leeuwen waar na afloop de bar bijdraagt aan het onderlinge contact
De eerste “kloostertocht “ op 10 aug.1997 is een groot succes niet in het minst door de artistieke inspanning van Geert Leystra. Pier van Drooge steelt dan de show met het 100 jaar oude roeikostuum van zijn grootvader compleet met strohoed. Een foto samen met de
minstens 100 jarige single wherry de “ Marie Louise” maakt het beeld af.
In 1998 wordt een initiatief genomen door Hessel de Rijk om Aangepast Roeien te introduceren. Door een grote gift van een fonds kan het tweede vlot afgebouwd worden.
Helaas is het afgelopen jaar Aangepast Roeien wegens gebrek aan belangstelling geëindigd met de overdracht van de Ooievaar aan roeiclub Goes.
Door de grote groei van de vereniging en de toename van het aantal boten wordt in de ledenvergadering van het najaar 1998 een richtinggevend besluit genomen voor een tweede nieuwbouw ter waarde van fl. 220.000, --en de procedure voor goedkeuring en subsidie van de gemeente in gang gezet.
In 1999 wordt het jaarlijkse botenplan bevroren aangezien er geen plaats meer is voor nieuwe boten.
Maar in 2000 gat het los met de nieuwbouw met ook veel zelfwerkzaamheid. Beoogde opening 2001. Dat jaar ook een Simmer 2000 en Millenniumtocht maar bovenal de viering van ons derde lustrum op 23 september met wedstrijden op de Geeuw, een grootse
barbecue en een veiling o.l.v. veilingmeester Jaarsma. met een opbrengst van f 1400,-- De bruinvisch een van de eerste boten verlaat voor fl. 1000, -- de vereniging en slijt zijn leven nu
als decoratie in een modezaak op het Grootzand.
2001 kenmerkt zich door de bouw, de trouwerij van Luit en Mia met een roeitocht in het huwelijksbootje de Marie Louise ,het uitkomen van roeisonnet 5 door een anonieme dichter en de kennismaking met het fenomeen Fins Kirkeboat door een bezoek van een aantal Finse
roeiers. Ook de Bikkeltocht en de vroege Vogeltocht waren een succes.
In 2002 vindt de opening van de uitbreiding plaats met een mooi programma. Een geweldige  verbetering in accommodatie maar voor velen ook een afsluiting van een opbouwperiode van onze vereniging en met wat nostalgisch verlangen naar de intimiteit van de eerste jaren.
Door een uitgekiend 5 jaren-botenplan vanaf 2000 zijn er enkele nieuwe boten en veel nieuwe riemen aangeschaft.
In 2004 werd ook de in 2001 gebouwde Finse Kerkboot MarskinAirot uit Finland naar Sneek gehaald. Deze word nog altijd door de Geeuw gebruikt en aan roeiverenigingen uit binnen- en buitenland verhuurd. Ideaal om met 14 roeiers en een stuurman de mooi Friese Wateren
te verkennen.
Voor het schrijven dat uiteraard niet volledig is en waarin ik enkele namen genoemd heb zonder alle anderen die veel aan de totstandkoming en uitbouw van onze vereniging hebben bijgedragen, tekort willen doen, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van he t   2e lustrum-boekje geschreven door Hessel de Rijk en de nummers van ons roeiblad vanaf no.1 d.d. jan 1987 die door Pier van Drooge gearchiveerd zijn.
Na 2005 heeft de vereniging een stabiel ledenbestand van 0ngev. 190 leden en is het recreatief roeien de hoofdzaak en wordt incidenteel wedstrijd gevaren. De clubwerkzaamheden worden door alle leden uitgevoerd.
In de toekomst zouden wij nog graag onze loodscapaciteit willen uitbreiden voor onze ruim 45 boten.
Bijzonder is natuurlijk het roeiwater dat zich buiten de stad voornamelijk in de natuur afspeelt en dat ook leden van andere roeiverenigingen aantrekt die bij ons boten kunnen huren.

 


Frans Middelhoff. 2005