De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
VAARVERBOD
Home | Nieuws | Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017

Inhoud:

Een korte impressie van de nieuwjaarsbijeenkomst en ALV

Een goede sfeer binnen de Geeuw is niet vanzelfsprekend.

Vroege vogel tocht

Kennismakingsochtend nieuwe roeiers

Tochten toercommissie 2017

Van de instructiecommissie

Incasso contributie

Uitnodiging roeitochten andere verenigingen

Introductie van de Janesloot

Elfstedentocht

Cursus zeeroeien

 


Een korte impressie van de nieuwjaarsbijeenkomst en ALV

Voor de opening van het officiële vergadering zijn er al ca 30 leden gezellig aan het praten/kletsen onder het genot van een glaasje glühwein of thee. De kantineruimte ruikt aangenaam en zeer duidelijk naar de warme wijndrank hetgeen de tongen wellicht extra los maakt,  want zo laat een van de partners van een vrouwelijk lid weten dat hij het lawaai van de onderlinge gesprekken zo luid vindt dat hij even alleen wilde zijn  De  voorzitter opent om 15.10 uur de vergadering. Het blijkt dat er geen tegenkandidaten zijn waarmee de benoeming van Ieke Dekker als commissaris Roeien en instructie aan de aanwezigen ter goedkeuring kan worden voorgelegd. Op de vraag van de voorzitter of er iemand bezwaren heeft blijkt dat niet het geval, Ieke is derhalve bij acclamatie benoemd.

De voorzitter gaat vervolgens over tot een korte nieuwjaarstoespraak. Hij noemt Trees Altenburg haar naam  omdat zij na diverse jaren de kantine commissie heeft verlaten en een dank je wel  verdient. Zij is echter niet aanwezig, maar het presentje staat klaar. Als  vrijwilliger van het jaar draagt het bestuur Fred van der Werf voor, hetgeen alom wordt gewaardeerd. Fred kan door prettige omstandigheden niet aanwezig zijn, maar de bokaal wordt dan later overhandigd. De voorzitter vermeldt dat er tot zijn spijt 27 leden hebben opgezegd waarvan twee wegens de sfeer die zij als niet prettig hebben ervaren. Dit signaal brengt het bestuur ertoe om over het aspect onderlinge bejegening op het ledengedeelte van de vereniging website een tekst te plaatsen. In deze nieuwsbrief is daar een link voor opgenomen zodat iedereen dat op zijn/haar gemak kan nalezen. Trudy Lunter wil de functie van Alice Fahner m.b.t. de clubkleding overnemen waarvoor zij een dankbaar applaus krijgt. Opgemerkt wordt dat er op de 22e januari een mogelijkheid is om onder het genot van eten en drinken (voor eigen rekening) op de vereniging kennis te nemen van de avonturen van de acht van Aengwirden tijdens hun race in Boston. Intekenlijst op het bord. Thomas doet een oproep voor de deelname aan de elf steden tocht waarvoor  trainen echt een verplichting is wil iemand die tocht tot een goed einde brengen. De intekenlijst hangt in de kantine aan het mededelingen bord. Daarna gaat iedereen naar buiten omdat Ieke in haar nieuwe functie de nieuwe boot ( een dubbel drie/twee) doopt met de naam Janesloot.  Dit water  heeft bij Ieke een bijzondere herinnering nog van voor haar studententijd waarover zij voor de doop de aanwezigen vertelde. Het schip wordt vervolgens te water gelaten en gestuurd door Yvonne en met  in een keurige “tribunehaal” voor geroeid door Mente en Sjoeke. Een mooie aanwinst voor de vloot en prima geschikt om mee te doen aan de elf steden tocht. Thomas geeft daarna een toelichting op  de bevestiging van de extra rugsteun aan de achterzijde van de stuurstoel in  het geval de boot als een gestuurde dubbeltwee wordt gebruikt. Deze extra versteviging dient na gebruik los te worden bevestigd aan de achterzijde van de stuurstoel. 

De gezellige bijeenkomst wordt ver na vijf uur beëindigd met dank aan de kantine commissie voor de goede organisatie van de bijeenkomst. 

 

Een goede sfeer binnen de Geeuw is niet vanzelfsprekend.

De Geeuw is een vereniging waar veiligheid heel belangrijk is, zowel op het gebied van materiaal, fysiek als sociaal. Dit houdt in dat we ons houden aan de regels en respectvol met elkaar omgaan en bij afwijken hiervan spreken wij elkaar hierop aan.

Deze stelling is onderdeel van het beleidsplan dat door een groep enthousiaste leden in het jaar 2015 is uitgewerkt. De Algemene Leden Vergadering van oktober 2015 heeft het plan met overweldigende meerderheid aangenomen en in de enquête die de basis van het plan vormt, komt naar voren dat juist deze stelling door 98 % van alle leden wordt bevestigd.

Toch lijkt het niet altijd vanzelfsprekend dat we die met z'n allen behartigen. Aanleiding voor ergernis is vaak het niet naleven van regels en de gevolgen daarvan. Naar aanleiding van vragen van bezorgde leden heeft, Rob Bakker als onze vertrouwensman zich in de materie verdiept en de volgende notitie geschreven:

Het is gebleken dat de sfeer binnen de vereniging door een aantal leden als negatief wordt ervaren. Dit komt vooral door de wijze waarop leden, meestal niet slecht bedoeld,  met clubgenoten omgaan, zoals het zich ongevraagd bemoeien met iemands roeitechniek. Het gebeurt zelden dat een boot met wisselende bemanning direct lekker loopt. Er kunnen dan gemakkelijk irritaties geuit worden over het roeien van de andere roeier.

Een andere negatief ervaren actie is het zich vanaf het vlot ongevraagd bemoeien met de roeitechniek van een roeiploeg. Een stelregel moet zijn dat als je als lid meent iemand te kunnen helpen om beter te roeien, je hem/haar dat eerst zou moeten vragen. Sfeer verpestend  en zeker niet goed bedoeld is het afbranden van iemands roeitechniek en nog wel in de aanwezigheid van derden, zoals onlangs gemeld: “Hoe ben jij door je examen gekomen. Examens stellen tegenwoordig ook niets meer voor.” Indertijd zijn examens ingesteld om nieuwe leden zelfstandig en verantwoord te kunnen laten roeien. Deze examens leggen slechts de bodem van de roeitechniek vast en zeker niet het niveau van de ideale techniek. Dat niveau kan pas, binnen ieders mogelijkheden, met veel met elkaar roeien worden bereikt. Groot niveauverschil is een volstrekt legitieme reden om niet met willekeurig iedereen in de boot te stappen. Je wilt lekker roeien, maar daarvoor hoef je de ander niet te kwetsen. Voor leden die net hun examens hebben gehaald zijn veel oudere leden echter vaak te weinig uitnodigend en vormen dezen in hun beleving een gesloten groep. Om een plaatsje binnen de vereniging te verwerven hebben nieuwe leden een zekere mate van assertiviteit nodig. Als ze dat onvoldoende hebben, is de kans groot dat het plezier in roeien afneemt en het lidmaatschap maar kort zal zijn.                                                                                                                                                  
Om alles binnen de vereniging goed te laten lopen, zoals boot afschrijven voor een bepaalde tijdsduur, boot en riemen uit en binnen brengen, vaarverbod bij te harde wind of vorst en omgaan met het materiaal zijn regels opgesteld. Het zit in de aard van velen dat we regels weliswaar noodzakelijk vinden, maar dat ze vooral voor de anderen moeten gelden. Een regel, die wij niet als zinvol ervaren, motiveert niet om hem na te leven. Die regels die wij bij De Geeuw hebben, hebben we ons zelf opgelegd. Het is dan ook goed die ter discussie te stellen en te bespreken, zeker als we het er niet mee eens zijn. Regels die hun nut hebben verloren moeten en kunnen we veranderen. Echter zo lang een regel bestaat  is het noodzakelijk dat we ons daaraan conformeren en elkaar er op aanspreken, als deze overtreden worden. Dat is niet altijd leuk en het is dan ook gemakkelijker om niets te zien. Bij het aanspreken geldt dat de toon de muziek maakt. Het is in de praktijk vaak  de toon en niet zo zeer de inhoud van het gezegde, die de sfeer binnen de vereniging negatief beïnvloedt. Het moet voor de hand liggen dat ieder lid zich mede verantwoordelijk voelt om elkaar aan de regels te houden en dit niet over laat aan die enkele leden die zich al jaren met enthousiasme voor de vereniging inzetten. Daarnaast moeten deze zelfde leden zich er van bewust zijn dat zij met een bepaalde toon nieuwe leden snel kunnen intimideren en dat zij als  iemand geïntimideerd blijkt te zijn, het daar niet bij laten. Het gevaar bestaat dat zij anders het imago boeman of de stempel zeurpiet gaan krijgen en verder gemeden gaan worden. Dat zal hen vervolgens weer frustraties opleveren waardoor een spiraal van ongenoegen kan ontstaan. Een regel binnen de vereniging moet zijn dat we bij het signaleren van intimiderende kritiek elkaar hier op aanspreken in de trant van: “Je hebt volkomen gelijk met wat je zegt, maar zeg het wat vriendelijker”.

Ons doel is, met z'n allen voor alle leden en gasten een plek te bieden waar we onze sport kunnen beoefenen en waar wij ons prettig, veilig en gezien voelen. De meesten onder ons ervaren de club als zodanig; laten we samen zorgen dat dit in de toekomst voor iedereen geldt en dat iedereen die deel van onze club wil uitmaken zijn plek in de gemeenschap vindt. Wij hopen dat deze tekst eraan bijdraagt dat we ons daarvan bewust worden en dat dit onderwerp op de club besproken wordt. Voor suggesties voor verbeteringen staan wij als bestuur dan ook open.

Vroege vogel tocht

Op 18 maart 2017 begint weer het toer-seizoen met een bijzondere tocht in het ochtendgloren voor de vroege vogels onder ons. Om kwart over zes komen we bij de club bij elkaar en om half zeven zullen we vertrekken van het vlot.

Het wordt een roeitocht van rond de 25 km. in C-boten, dus voor iedereen die het diploma scullen 2 heeft behaald. Wij zorgen voor een uitgebreide pauze en samen……vooral  zullen we genieten van het bijzondere licht in de morgen op het water, de ontwakende natuur en het roeien met elkaar. Rond 10.15 uur zullen we weer terug zijn bij De Geeuw.

De kosten voor deelname zijn € 7,50 per persoon. De inschrijflijst hangt op het prikbord. Je kunt je inschrijven tot maandag 13 maart. 

Kennismakingsochtend nieuwe roeiers

Op 18 maart is de kennismakingsochtend voor nieuwe roeiers. Heb je Vrienden/vriendinnen die willen gaan roeien, attendeer ze op deze ochtend! Ze kunnen zich aanmelden bij instructie@degeeuw.nl

Tochten toercommissie 2017

De toercommissie heeft in 2017 de volgende tochten op het programma:

     

datum

Naam tocht

beschrijving

18 maart

Vroege vogeltocht

Bij zonsopgang starten

9 april

Fietsen en roeien

Start vanaf ons eigen vlot

13 en 14 mei

Heuvelrug tocht

2 dgs tocht in Utrecht + overnachting

26 en 27 mei

11 stedentocht

< 24 uur langs de 11 steden

10 juni

Landelijke tocht

Gasten roeien met onze vloot

16 juni

Zomernachttocht

Starten bij ondergaande zon

1 juli

Doe het anders!

Roeien op de Reeuwijkse plassen

8 en 9 juli

Zonnetocht

2 dgs. Kerkboottocht + overnachting

26 en 27 aug.

Sukerboletocht

H'veen/Sneek/Lwarden/IeSicht/H'veen

9 september

Smullen en Scullen

tocht(je) met culinaire inslag

17 september

Cryptotocht

Puzzeltocht in Amsterdam

30 september

Meet & Greet

Kerkboottocht voor nieuwe leden

28 oktober

Herfsttocht

Dagtocht vanaf ons eigen vlot

18 en 19 nov.

Bikkeltocht

2 dgs. tocht met de Kerkboot

Een aantal weken voordat de tocht wordt geroeid, zal via het secretariaat worden bekend gemaakt dat de inschrijving is geopend. De genoemde 2 daagse tochten en tochten die niet vanaf ons eigen vlot starten, is er nog een voorbehoud. Er moet wel geschikte mogelijkheid voor overnachting zijn. Bij tochten bij andere verenigingen zijn we afhankelijk van beschikbaarheid van hun boten. 

 

 Van de instructiecommissie

Trienke Streekstra heeft de commissie verlaten vanwege verhuizing/drukke werkzaamheden. We willen Trienke heel hartelijk bedanken voor haar inbreng. We zullen haar missen als vraagbaak voor digitale obstakels en haar rol in de organisatie van de skiffweek! We gaan met haar nog gezellig uit eten. Gelukkig is Jan Prange bereid om haar plek over te nemen. Fijn dat je onze commissie komt versterken Jan!

We hebben 3 wintercursusavonden achter de rug (materiaal/ergometeren/roeitechniek/instructeurs) Marit, Thomas, Sjoeke, Mente heel veel dank voor jullie presentaties. De aanwezigen waren zeer content over jullie informatie en er werd goed meegedacht/gedaan door hen.
 
In week 20 (15 t/m 19 mei) organiseren we weer een skiffweek. Aanmelden kan via instructie@degeeuw.nl

Wil je instructie voor onze roeidiploma’s of om je vaardigheden te optimaliseren? Stuur een mailtje naar instructie.de.geeuw@gmail.com. Zo krijgen wij een duidelijk overzicht wat de wensen zijn en kunnen we zien wat haalbaar is. Je kunt ons altijd aanspreken en overleggen, maar we willen niemand vergeten daar is minder kans op als je aanvraag op papier staat. Onze dank voor jullie medewerking alvast.

 

Incasso contributie

Beste leden en begunstigers van De Geeuw, graag willen wij jullie erop attent maken dat het contributiebedrag rond 24 februari a.s. automatisch zal worden afgeschreven. Wij vragen jullie vriendelijk op die datum voldoende saldo op jullie rekening te hebben. Dat scheelt de penningmeester een hoop werk!

Uitnodiging roeitochten andere verenigingen

Regelmatig krijgt De Geeuw uitnodigingen van andere roeiverenigingen om mee te roeien bij een door hen georganiseerde toertocht. Onze leden kunnen via het prikbord in de botenloods zien waar deze mogelijkheden zijn. Ook hangt er de Roei!kalender van de KNRB waarin vele tochten staan vermeld. Het initiatief om in te schrijven, ligt bij de leden zelf. Roeien in andermans roeiwater is best wel uitnodigend!

Introductie van de Janesloot

De materiaalcommissie vertelt over onze nieuwe boot: de Janesloot. De boot ligt sinds 8 januari voor iedereen klaar om te worden geroeid. De Janesloot is een C2x+/C3x en hiervoor gelden dezelfde regels als voor de Zomerrak. Als C2x+ mag iedereen hem gebruiken die het diploma scullen 2/sturen 2 heeft behaald. Het roer en de stuurstoel hangen op de bekende plek achter in de loods. De stuurstoel wordt net als in de Zomerrak op zijn plek gekanteld maar anders dan bij de Zomerrak heeft de Janesloot een dwarsstang die achter de stuurstoel met twee bouten tussen de borden wordt bevestigd. Dit is om te voorkomen dat de stuurstoel te ver achteroverbuigt en breekt. Is de stoel niet in de boot gemonteerd, wordt de stang in de klemmen achter op de leuning bewaard.                                                                                                                            
Wordt de boot als C3x gebruikt heeft de boegroeier bovendien het diploma skiffen 2 nodig. Voor de slagroeier wordt dan het emplacement (ook achter in de loods) op de bekende wijze gemonteerd en de stuurlijntjes worden kruislings aan het juk bevestigd. De boot is niet bedoeld voor instructie. Zo, nu nog het ijs uit de vaart en dan wens ik ons allemaal veel plezier met de nieuwe boot.

Elfstedentocht

De Elfstedentocht komt er weer aan en er zijn al voldoende aanmeldingen voor één boot. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei gaat het gebeuren. Bij voldoende belangstelling nemen wij met twee boten deel. Dus het aantal aanmeldingen moet jou er niet van weerhouden je alsnog op te geven, als team of alleen. De voorwaarde die wij stellen aan jouw conditie en roeitechniek is, dat je in de C2x+ een afstand zo als een grote ronde Brekken zonder wisselen, met een gemiddelde snelheid van 10 km. per uur, dat is in ca. 1,5 uur, kunt afleggen. Verder ga je deel uitmaken van een team dat op jou en jouw inzet vertrouwt.
Aanmelden kan nog tot 10 februari; op 14 februari is de eerste bijeenkomst van alle deelnemers en dan bespreken wij de indeling van de teams en de verdeling van de etappes. De voorbereidingen zijn voor velen al begonnen en zo lang we nog niet kunnen roeien staan daarvoor natuurlijk de ergometers klaar, maar ook andere manieren om jouw conditie op peil te houden zijn goed. Ik ben benieuwd of we dit jaar weer met twee boten aan de start verschijnen.

Cursus zeeroeien

Zou jij graag een keer naar Schiermonnikoog willen roeien? Of naar Marken? Of langs de kust bij Scheveningen?

Dat kan! De overkoepelende organisatie Dutch Coastal Rowing (DCR) organiseert tochten voor leden en proefleden. Iedereen van 18 jaar of ouder die lid is van een Nederlandse Roeivereniging kan lid worden van DCR.   

Om mee te gaan op een tocht is het wel een vereiste dat je de basiscursus kustroeien hebt gevolgd. Tijdens deze bijeenkomst wordt alle informatie gegeven die nodig is om veilig mee de zee op te kunnen. Ook is het mogelijk vragen te stellen over DCR. Voor belangstellenden organiseert DCR gedurende het jaar ook verdiepende cursussen over onder andere navigatie, stroming en roeien in de branding.

Volg de basiscursus zeeroeien op zondag 12 maart  van 12.30 tot 15.00 uur bij De Hunze, Groningen. Voor leden van DCR is deze cursus gratis. Alle anderen betalen €10,00 per persoon.  Daarnaast vragen we een bijdrage in de reiskosten van de  docent, naar schatting 2 euro p.p. Het gehele bedrag kan contant worden betaald op 12 maart. Aanmelden voor de cursus graag zo snel mogelijk (i.v.m. het bevestigen van de docent), maar uiterlijk op 5 maart bij Mariken Stegmann via e-mail (mariken_stegmann@hotmail.com). Meer informatie over DCR http://www.dutchcoastalrowing.nl/         

 

En verder..... Ook iets te melden? Mail het naar secretaris@degeeuw.nl 

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!